Med anledning av Karlshamns kommuns beslut att utöka verksamheten i Lokstallarna har Musikforum sammanställt följande händelser. Målsättningen är att på ett överskådligt sätt dokumentera det händelseförlopp som inverkar på föreningens verksamhet. Vi har gjort skillnad på dokumentation och föreningens egen uppfattning av situationen. Alla händelser beskrivs i baklänges kronologisk ordning där senaste händelsen står först.

Sammanfattningsvis har Musikforum under perioden 2018-2020:

  • Inte fått någon information eller blivit inbjudna att ta del av i dialog gällande de förändringar som planeras i Lokstallarna.
  • Blivit hindrad i ordinarie verksamhet genom att band förbjudits spela i sina replokaler.
  • I praktiken blivit hindrade att anordna kulturevenemang i Lokstallarna – en av Karlshamns kulturmötesplatser.

Sidan uppdateras kontinuerligt. Om du känner till berättelser vi saknar eller om något behöver kompletteras, kontakta oss.

Photo by Avel Chuklanov on Unsplash

Musikforum får hyra delar av lokaler för arrangemang

Kultur Karlshamn meddelar Musikforum i e-post att den bokning som föreningen sökt för sitt arrangemang Likstallarna 14 december går att anordna i Smedjan. Med bekräftelsen informeras Musikforum om att toaletterna i foajén inte är tillgängliga och att det endast är Smedjan med egen entré som finns att tillgå.

Musikforum svarar

I och med det här beskedet väljer Musikforum att flytta sin festival till annan plats. Även om det på ytan ser ut som vi fått tillåtelse att genomföra ett arrangemang så kan vi inte rimligtvis ha ett arrangemang på 8 timmar med hundratals besökare och servering utan tillgång till ett skäligt antal toaletter. Vi har i praktiken blivit hindrade att genomföra ett arrangemang av Kultur Karlshamn. Läs mer

Photo by David Klein on Unsplash

Samtal med Räddningstjänsten ang. Smedjans kapacitet

Johan Nilsson på Räddningstjänsten, Blekinge berättar för Musikforum att Smedjan har en kapacitet på 300 personer. Klassningen utgår från möjlighet att utrymma vid fara och har varit gällande sedan 2001.

Musikforum svarar

Det är märkligt att Kultur Karlshamn ger besked som skiljer sig från den information Räddningstjänsten har. Läs mer

Photo by Helloquence on Unsplash

Kultur Karlshamn upplåter Smedjan för Likstallarna

Via mail bekräftar Kultur Karlshamn att Musikforum kan få tillgång till Smedjan för Likstallarna. Ett antal tillägg görs gällande entré och tillgång till toaletter kommer resultera i merkostnad. Mailet kommer tätt inpå en bokningsförfrågan om Stora (en annan sal i samma byggnad). Även där tillkommer ett antal merkostnader och krav.

Musikforum svarar

Vi tolkar svaret och tonen i svaret som att vi blir tilldelade lokaler som är ”minst dåliga” att hyra ut till konsert med stående publik. Vi reagerar också på den ansenliga mängd extra kostnader som dyker i samband med ansökan om att hyra lokal. Läs mer

Photo by Helloquence on Unsplash

Kultur Karlshamn svarar på tillgång till Smedjan

På förfrågan har Pernilla Ekvall Liljeqvist uttalat sig om möjlkigheterna att boka Smedjan i Lokstallarna. I svaret finns tre anledningar till att Musikforum bör söka sig till en annan lokal: Salen ska delvis bli ombyggd till förråd, förrådet kommer inte kunna låsas samt att lokalen kan komma att klassas om. Svaret blir ett preliminärt ”nej” med liten möjlighet till ändring.

Musikforum svarar

Att ett förråd som delvis tar upp en lokal inte skulle gå att låsa på ett sådant sätt att det går att använda resten av lokalen låter som dålig planering. En ”eventuell omklassning” tolkar vi som svepskäl för någons ovilja att upplåta lokalen åt oss. Läs mer

Musikforum ombeds avstå från sin kärnverksamhet

Musikforum mottar en förfrågan från Kultur Karlshamn om att avstå från sin kärnverskamhet (att tillhandahålla replokaler åt band). Förfrågan kommer med anledning av repetitioner som Regionteatern håller under dagtid 1-13 september.

Musikforum svarar

Det är oroande att vi ombeds avstå från den verksamhet för vilken vi hyr lokaler. Vi tolkar det som ett första steg i en process där vi värderas lägre än andra kulturformer och oroar oss för framtida konsekvenser av denna värdering. Läs mer

Musikforum beslutar anordna en metal-festival

Styrelseledamöter i Musikforum bestämmer sig för att anordna en metal-festival i Karlshamn under vintern. Tidigt i arbetet nämns möjliga platser: Smedjan, Bellevueparken, &Vin. Musikforum arbetar kontinuerligt under de kommande veckorna med att kontakta band, söka polistillstånd och boka lokal.

Kulturnämnden efterfrågar konsekvensanalys av arbetet i Lokstallarna

Ulla Olofsson (M), andre vice ordförande kulturnämnden, ber om ”utöver information angående dansscenen även få en för nämnden riktig konsekvensanalys med riskbedömning och ekonomiska följder.”

Musikforum svarar

Musikforum välkomnar en konsekvensanalys och önskar delge sitt perspektiv och sitt behov till en sådan.

Photo by Avel Chuklanov on Unsplash

Förfrågan om samarbete mellan Regionteatern och Musikforum

En mailkorrespondens sker mellan Regionteatern (Linda Gribbe) och Musikforum (Roger Tónlist). Linda önskar boka in en träff med Musikforums styrelse för att undersöka möjligheterna att delta på dansscenens invigning den 13 september 2019. Musikforum svarar inte på sista mailet (18 maj) om möjlighet att ses innan midsommar.

Musikforum svarar

Det är olämpligt att Musikforum inte tar sig tid att boka in ett möte vid denna första kontakt för samarbete mellan Regionteatern och Musikforum.

Photo by Helloquence on Unsplash

Uppdragsbekräftelse utveckling Lokstallarna

Uppdragsbekräftelse från Projektbyggaren Teknik Syd AB till Karlshamns kommun gällande utredning av Lokstallarna. Uppdraget omfattar byggprojektledning, skiss, förfrågningsunderlag WC och dusch, sammanställning av befintliga lokaler och dess användning samt övergripande skiss över framtida användning (prel. ihopbyggnad med Bellevue).

Musikforum svarar

I uppdragsbekräftelsen nämns ingen enskild organisation vid namn och Musikforum förutsätter att alla hyresgäster blir inkluderade i arbetet med att utreda behov.

John Schnobrich, unsplash.com

Möte mellan projektledare, kommunen och Regionteatern

Ett möte mellan representanter från Karlshamns kommun och Regionteatern. Mötet behandlar frågor rörande Lokstallarnas ”stora sal” och specifikt: Uppvärmning, golvytan, läktaren, ljussättning, Svarta scenen (vägg i vägg med Stora), lagringsutrymme/förråd, loger samt planering. I protokollet går att läsa att förändringar ska ske i lokal-tillgången. Smedjan ska stängas (tillfälligt) för bokning och loger planeras att anläggas i nuvarande kontor.

Musikforum svarar

Musikforum uppfattar att det är otydligt i protokollet vad som händer med de ytor som ska göras om: Det finns inga uttalade ersättningslokaler. Läs mer

John Schnobrich, unsplash.com

Samtal om renovering av Lokstallarna

Ett möte mellan representanter från Lokstallarnas många verksamheter. Under mötet diskuteras ombyggnaden av Stora Salen och att golv redan är beställda och tidplaner redan är klara.

Musikforum svarar

Alla frågor gällande ombyggnation behandlas som självklarheter utan beslut eller ansvariga. Det är Musikforums första möte där Lokstallarnas förändrade infrastruktur presenteras. Läs mer

Avsiktsförklaring för gemensam kultursatsning i Blekinge genom utveckling av Lokstallarna i Karlshamn

Avsiktsförklaring undertecknad av Per-Ola Mattsson (S), Lena Sandberg (S) och Therese Willstedt (Regionteatern). Avsiktsförklaringen beskriver ”etablerande av ett producerande scenkonsthus med fokus på dans i Lokstallarna”. Avsiktsförklaringen gör gällande bl.a att ”Regionteatern flyttar delar av sin producerande verksamhet från Växjö till Karlshamn” och att renovering ska genomföras så ”att lokalerna blir funktionsdugliga för [samtliga verksamheters] ändamål.”

Musikforum svarar

Musikforum välkomnar en utveckling av Lokstallarna och tar gärna plats i en dialog om utvecklingen av lokaler för vår och andras verksamhet. Vi noterar också att Karlshamns kommun står för nyinvesteringar i lokalerna och att anställa en produktionssamordnare. Läs mer

Lokstallarna blir Blekinges första dansscen

Intervju med Per-Ola Mattsson (S), Lena Sandberg (S) och Therese Willstedt (Regionteatern) där ett projekt kring en ny dansscen belägen i Lokstallarna presenteras. I artikeln påstås att Regionteatern har ett samarbete med Musikforum.

Musikforum svarar

Musikforum dementerar påståendet att vi vid detta tillfälle har ett nära samarbete med Regionteatern. Ingen i styrelsen eller av styrelsen utsedd arbetsgrupp har träffat representant från Regionteatern för samarbete. Läs mer