Möte mellan projektledare, kommunen och Regionteatern

Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här.

Ett möte mellan representanter från Karlshamns kommun och Regionteatern där projektledare (Karlshamns kommun) är med. Mötet behandlar frågor rörande Lokstallarnas Stora sal och de förändringar som Regionteatern kräver. Varken Musikforum, Sandelius eller Teatersmedjan har representant på plats och Musikforum har inte blivit inbjudna till mötet.

Ur protokollet från mötet går att utläsa att följande punkter behandlats: Uppvärmning, golvytan, läktaren, ljussättning, Svarta scenen (vägg i vägg med Stora), lagringsutrymme/förråd, loger samt planering. Anteckningarna gör gällande att samtalet utgår nästintill 100% från Regionteaterns tidigare önskningar. Ingen av de övriga verksamheterna nämns eller tas i beaktning i de förändringsåtgärder som står nedskrivet i anteckningarna:

Ny matta ska finnas på plats [i Stora] till hösten […] senast en vecka innan september.

I protokollet går att läsa att förändringar ska ske i lokal-tillgången: Förråd ska flyttas och loger planeras att anläggas i nuvarande kontor. Det går inte att utläsa huruvida berörda parter (Sandelius och Teatersmedjan) kommer påverkas eller vilken yttranderätt de har i frågan:

Närliggande förråd hyrs idag av Teatersmedjan. I framtiden är det önskvärt med ett förråd [för Reigionteatern] nära inlastning och scen. Detta behövs inte till hösten. Om behov av förråd dyker upp kan man temporärt använda en del av smedjan [sic].

Åtgärd förråd: Ingen åtgärd

Denna sista anteckning möts av en motsägning senare i anteckningarna där Smedjan pekas ut som ett förråd och blir avstängd för framtida bokningar. Samtidigt försvinner lokalen ur bokningssystemet (tillfälligt), utan berörda parters möjlighet att yttra sig:

Smedjans uthyrning diskuteras, viktigt att det inte blir bokningar som stör övrig verksamhet. Smedjan borde lämpligen ingå i huset istället och inte hyras ut separat. Smedjan kan lämpligen användas som tillfälligt förråd/lager vid behov och bör därför låsas för bokningar under hösten.

Musikforums anmärkningar

Det är allvarligt att Musikforum som hyresgäst inte blir inbjudna till ett möte som påverkar vår verksamhet på ett så grundläggande sätt. Hade vi fått vara med på mötet hade vi motsatt oss Smedjans omprioritering till förråd. Vi ställer oss också starkt kritiska till att stänga Smedjan för bokningar. Med grund i avsiktsförklaringen, där det tydligt står skrivet att lokalerna ska renoveras med samtliga verksamheters ändamål i åtanke, anser vi att det här mötet bryter mot de mål som är uppsatta.

Det är otydligt vad som händer med de ytor som sätts undan för Regionteaterns räkning. Ingen nämner ersättningslokaler eller verkar ta pågående verksamheters behov i åtanke. Teatersmedjans behov av förråd verkar prioriteras lägre än Regionteaterns.

Musikforum motsätter sig också det uppenbart hastiga beslutet att göra om ett golv i en lokal utan att ha blivit tillfrågade. Av det vi kan läsa ut ur protokollet är tanken att Stora går från att vara en sal där många slags arrangemang kan äga rum till att enkelriktas till dansarrangemang. Vi grundar detta i att den matta som beskrivs inte verkar tåla ytterskor, uppbyggnad av scenpodier eller ett stort antal besökare.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *