Kallelse till årsmöte 2020

Du som är medlem i Musikforum är inbjuden att delta på årsmötet 2020. På årsmötet beslutar du, tillsammans med alla andra medlemmar, vad föreningen ska ägna sig åt under det kommande året.

Årsmötet 2020 äger rum den 1 mars kl 12.00 på Lokstallarna i Karlshamn

Agenda (sammanfattad)

§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av röstlängd för mötet.
§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§4 Val av protokolljusterare och rösträknare
§5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
§6 Fastställande av dagordning
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§8 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
§9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§11 Fastställande av medlemsavgifter
§12 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret
§13 Motion: studioverksamhet på plan 2
§14 Motion: Replokalshyra 2020
§15 Val av styrelsens halva antal ledamöter
§16 Val av suppleant
§17 Val av revisor
§18 Val av valberedning
§19 Övriga frågor
§20 Mötets avslutande

Fullständiga handlingar


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *