Årsmöte 2007-04-01

1. Mötets öppnande
Ola Bäckström förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesansvariga
Sekreterare: Peter Norberg
Mötesordförande: Love Norberg
Justeringsman: Tomas Blomström


3. Dagordningens godkännande
Mötet godkände dagordningen.

4. Föregående år
Ekonomi
Balansrapporten redovisades. Styrelsen gjorde mötet uppmärksam på det underskott vilket rapporten visade, men pekade även på att samma datum balansen visade minus hade Musikforum ett saldo på 59 000:- och inga obetalda räkningar. Den nya styrelsen får titta på problemet. Räkenskaper och balansrapport bifogas protokollet som bilaga 1.

Verksamhetsrapport
Peter redogjorde för det gångna verksamhetsåret och kunde konstatera att föreningen gått framåt ordentligt under året med många arrangemang, nya medlemmar, och bra fart i styrelsen. Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet som bilaga 2. Musikforums mångårige ordförande Markus Sjökvist lämnar posten och mötet tackar för allt arbete Markus nedlagt i föreningen och hoppas att han fortsättningsvis är en kraft att räkna med i föreningen.

5. Beviljande av ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

6. Val av ny styrelse
Ny styrelse valdes i enlighet med valberedningens förslag:

Alexandra Ringvall, ordförande
Love Norberg, kassör
Peter Norberg, sekreterare
Ola Bäckström, vice ordförande
Zeb Strömberg, ledamöter
Henrik Mattson, ledamöter
Markus Wideberg, ledamöter 
Tomas Blomström, ledamöter
Emelie Fredriksson, ledamöter
Ludvig Haptén, ledamöter
Frida Nilsson, ledamöter
Kaj Bulander, ledamöter
Viktor Engelmartin, ledamöter
Hans Blomqvist, suppleant
Lisa Norberg, suppleant


7. Punkter under övrigt
Musikvideo.
Delaktighet.


8. Förnyelse av medlemskap
Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara 40:- och de repande band som betalar hyra där ingår kostnaden för medlemskapet i hyran. Hyresintäkterna är oerhört viktiga för finansieringen av vår verksamhet. Slarva alltså inte med denna betalning, påminde styrelsen. Viktigt att alla medlemmar lämnar sina e-postadresser för att bli möjliga att nå.

9. BILDA-anställning
Ola Bäckström presenterade sig för mötet som den av styrelsen utsedde att uppbära vår halvtidstjänst. BILDA finansierar denna med våra pengarna från cirklarna.

10. Replokaler
Styrelsen påpekade vikten av att hålla ordning i sina respektive replokaler. Se till att städa!

11. Cirkellistor
För att komma åt problemet med oredovisade cirkellistor beslöt mötet att cirkellistorna ska hängas upp i replokalerna på lämpligt sätt med instruktioner, så de blir lätta att se, lätta att komma åt och fylla i

12. Äggstock
Mötet gillade styrelsens förslag att alla Musikforums medlemsband får möjlighet att spela på årets Äggstockfestival. De som är intresserade antecknar sig på de listor som kommer att finnas i forums lokaler.

13. Sweden Rock
Ola informerade att Musikforum erbjudits och accepterat ett erbjudande från Sweden Rock att ansvara för en sen mot ersättning 20 000:- och att fyra forum band har möjlighet att spela på denna scen. Ola ansvarar. Lista kommer att finnas för hågade band att antecknat sitt intresse på.

14. Samlingsplatta
Styrelsen presenterade idén att göra en samlingsplatta och starta det arbetet under kommande verksamhetsår. Mötet gillade detta.

15. Östersjöfestival
En förfrågan från arrangörerna i Östersjöfestivalen har kommit gällande hyra av vårt PA. De vill att vi har hand om en scen vid Piren, där då bl.a. band från Musikforum och Alarm skulle spela och PA-systemet användas. Dessutom får vi köpa in ett större avslutande band för denna scen. Styrelsen har diskuterat detta och varit tveksam till att delta eftersom Äggstock arrangerats veckan innan, men vill nu ändå vara med. Mötet såg positivt på detta.

16. Rockbussen
Alexandra presenterade styrelsens förslag att under verksamhetsåret prova att arrangera resor till intressanta koncerter exempelvis till KB eller Stoltz. Medlemmarna visade stort intresse för dessa resor.

17. Rockskola
Ola kunde meddela att arbetet med att starta rockskola för yngre fortsätter. Tanken är att rockskolan skall vara ett alternativ till Musikskolan, där möjligheten att spela rock eller ackordsbaserad musik inte finns. Kostnaden skall hålls låg. Avslutningen på en sådan termin är tänkt så att de som genomgått skolan bildar band och har en mindre spelning.

18. Arrangemang 07
De arrangemang styrelsen för närvarande arbetar med är följande: New Blood, Punkfestival, Sweden Rock, Äggstock, Östersjöfestival och ett arrangemang med ett större band (kanske Svenska Akademin) till hösten. Mötet fann detta vara gott.

19. Fest
Styrelsen har funderat kring tanken att hålla en fest för de i lokalerna repande banden. Där bjuder Musikforum medlemmarna på mat och underhållning. Lämplig lokal ansågs vara Loftet i Asarum

20. E-post
Musikforums E-postadress är nyheter@musikforum.nu Glöm inte att skriva era E-post adresser på cirkellistorna.

21. Hemsida
Styrelsen har diskuterat hemsidan och nödvändigheten av att den ser bra ut och att den är uppdaterade. Dock finns det ingen kraft i styrelsen som anser sig tilläckligt kunnig att sköta en sådan. Därför efterlyste styrelsen på mötet någon medlem som kunde tänka sig arbeta med denna. Andreas Åkesson som själv ansåg att sidan ”sög fett” tog på sig uppdraget att utforma och hålla i densamma.

22. PA-utbildning
Alexandra påminde om ljudkurs nummer två som går av stapeln i Smedjan den 11 april.

23. Övriga frågor
Styrelsen har tidigare aviserat att BTH-studenter var intresserade av att spela in musikvideor med forumband. En fråga ställdes om den möjligheten fortfarande är aktuell. Styrelsen undersöker detta och återkommer i ärendet.

Efter en diskussion om kommunikationsproblem mellan de olika repande banden i replokalerna, beslutade mötet att listor sätts ut i replokalerna där varje band sätter upp minst en representant med telefonnummer och E-postadress.

Delaktigheten inom föreningen bör öka ytterligare ansåg mötet och menade att de band som spelar vid ett arrangemang självklart också deltar i arbetet att genomföra detsamma. Plats för social samvaro i våra lokaler diskuterades igen. Styrelsen får försöka komma till en lösning, trots de problem man tidigare stött på att få till en samlingslokal. Lokstallarnas utformning är ett stort fysiskt hinder, men frågan skall aktualiseras igen i Lokstallsföreningen lovade styrelsen.

Ringklockorna till replokalerna vid entrén bör få skyltar så att det framgår vilket band man når när man trycker på knappen. Detta bör hjälpa till att hålla entrédörren stängd, vilket den skall vara så att obehöriga inte tar sig in i lokalerna.

24. Mötet avslutas


Vid Protokoll: Peter Norberg
Justerare: Tomas Blomström


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *